Indkalder til ordinær generalforsamling:

mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00

på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne*:
  a) Forslag til vedtægtsændring: Foreningens navn ændres fra ”Løgstør Kabel-TV” til ”Løgstør Net”
  b) Forslag: Kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter.
  c) Forslag: Tilføjelse af SEE til kanaludbuddet
 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  • Tom Larsen
  • Lars-Heine Andersen
  • Kenneth Kajberg
   Suppleanter:
  • Bjarne Mæng
  • Lars Madsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

* Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 18. februar 2023.