Om os

Bestyrelsen i Løgstør Net består af:

Tom Larsen

Formand

Tolstrupvej 8

98 67 41 22 
Tryk 3 og tryk 1

Lars-Heine Andersen

Næstformand

98 67 41 22
Tryk 3 og tryk 2

Per Ravn

Teknisk tilsyn

40 18 23 94

Jens Hedegaard

Kasserer

Sønderport 120

98 67 37 81

Kenneth Kajberg

Sekretær

Vestervang Alle 91

98 67 41 22
Tryk 3 og tryk 5

Bjarne Pedersen

Suppleant

Hvedemarken 58

98 67 31 64
42 80 20 36

Rene Steffensen

Suppleant

22 23 24 60

Kontakt Løgstør Net


Vedtægter for Løgstør Net
Klik her for at læse vedtægterne for Løgstør Net

1. Navn
Foreningens navn er Løgstør Net.

2. Formål
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlem­mer­ne med:
1. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
2. internet og IP-telefoni
3. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.

Stk. 3. Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævn­te ydelser for en periode på maksimalt 5 år. Er perioden længere end fem år skal den godkendes af generalforsamlingen

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, sel­ska­ber eller sam­men­slutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

3. Geografisk område og hjemsted
Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra følgende områder, der kaldes forsy­nings­området: Løgstør By samt Raunstrup med mulighed for udvidelse

Stk. 2. Foreningen kan endvidere optage medlemmer med henblik på udbygning af forsyningsområ­det.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Løgstør By, Vesthimmerlands kommune.

4. Medlemmer
Som medlemmer kan optages private husstande og erhverv, som ejer, lejer eller beboer ejendomme i fore­ningens forsyningsområde jf. § 3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet an­­tenneanlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte husstande m.v. har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilslut­tet bredbåndsanlægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutnings­afgift, kontingent og andre afgifter.

Stk. 3. Enhver, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af for­eningen efter stk. 1.

Stk. 4. Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil signalforsy­ning leve­res. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskaber tegnet før 26. marts 2001 dog overføres til en anden bo­lig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr.

Stk. 5. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller udmel­der sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle y­del­ser til foreningen.

Stk. 6. Såfremt et fraflyttet medlem ikke udmelder sig, kan den nye husstand i stedet for indskud over­tage medlemskabet mod betaling af det gebyr, der er fastsat herfor. Såfremt der er restancer for den fraflyttede, som vedkommende ikke betaler, skal det nye medlem betale disse, dog højst et beløb svarende til det ordinære indskud.

Stk. 7. For udlejningsejendomme eller ejendomme med ejerlejligheder kan besty­rel­sen indgå sær­lige aftaler om ydelser og opkrævning af afgifter. Sådanne aftaler skal efter­følgende forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling til oriente­ring.

Stk. 8. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilslut­tet på lige fod med andre medlemmer. Lejeren skal i så fald doku­mentere tilladelse fra ejeren.

5. Levering af ydelser
Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere. Intet med­lem kan forplig­tes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og op­retholdes ved alene at be­tale det i § 6, stk. 2 anførte kontingent.

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radio­kanaler eller an­dre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af fore­nin­gens hjemmeside.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser godkendes på general­for­sam­ling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkom­men­de ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fast­sætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 6. Foreningen leverer signaler og forbindelser til tilslutningsstander tæt på med­lemmets bolig. Det er foreningens ansvar, at den tekniske kvalitet på første tilslutningspunkt er i orden efter bedste branche standard. Placering af tilslutningsstander og den tekniske kvalitet fastsættes af bestyrelsen, hvis afgørelse dog kan indankes for gene­ralforsamlingen.

6. Betaling for medlemskab og ydelser
Kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent dækker udgifter til foreningens drift, administra­­tion, vedligehol­delse og udbygning.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copy­dan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser.

Stk. 5. De i stk. 1 – 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrel­sen, der fastsæt­ter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m.

7. Andre pligter for medlemmerne
Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kab­ler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området.

Stk. 3. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kab­ler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 5, stk. 6 nævnte tilslutningsstander samt udskifte den ved eventuelle fejl.

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlæg­get. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 7. Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 5 og 6 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil.

Stk. 8. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikled­ning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bred­bånds­an­læg­get.

Stk. 10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forhol­det og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrel­sen afbryde signalforsy­nin­­gen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse.

8. Udmeldelse
Et medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneders varsel til udgangen af en måned

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af forenin­gens for­mue.

Stk. 4. Ved udmeldelse er medlemmet pligtig til at betale sin forholdsmæssige andel af foreningens eventuelle nettogæld opgjort på datoen for regnskabsåret udløb. Beløbet forfalder til betaling senest 1 måned efter udmeldelsens ikrafttræden.

Stk. 5. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse.

9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion
Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalfor­syningen og evt. eksklude­re medlemmet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forhol­det i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 10 dages varsel til at bringe forhol­det i orden. Det kan heri eller i senere skrivel­ser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foreta­ge eksklusion.

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbe­taling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslut­ningen.

Stk. 4. Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til først­kommende ordinæ­re generalforsamling.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til beta­ling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte for­pligtelser.

10. Teknisk anlæg
Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1 nævn­te ydelser til foreningens medlemmer. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder.

Stk. 2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive coax- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget an­læg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer der er nødven­dige hertil.

Stk. 3. Foreningens anlæg skal leve op til aktuelle tekniske standarder og ved­li­ge­hol­des, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske over­vågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende ved­li­ge­hol­delse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 5 år, med­mindre det er godkendt af ge­neralforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og lø­bende ajourføres i overensstemmelse med AFO’s vejledende, tekni­ske retningslinjer.

Stk. 8. Bestyrelsen sørger for, at bredbåndsanlægget er tilsluttet brancheaftalen AFO: Aftalen på Fæl­lesantenne Området, og at vedligeholdelse og udbygning af anlægget sker efter de retningslinjer og normer, der er vedtaget eller godkendt af AFO. Herunder, at eksterne leverandører jf. stk. 6 er med­lem af AFO og overholder AFO’s standarder.

11. Udbygning og udvidelse af anlægget
Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tek­niske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansieringen heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker
Foreningen skal sikre alsidighed ved programvalg, så der tages hensyn til mindretals­interesser.

Stk. 2. Valg af programmer kan ske ved generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for førstkommen­de ordinære generalforsamling.

13. Valg af udbyder af internet
Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af inter-net­ydel­ser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtids­sikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved generalforsamlings beslutning eller fo­re­tages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommen­de ordinære generalforsamling.

14. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere
Generalforsamlingen skal efter forslag fra bestyrelsen godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signalforsyning med anten­neanlæg tilhørende anden ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser
Forslag til aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal i hovedtræk forelægges og refereres på generalforsamlingen.

Stk. 2. Aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal på anfordring kunne gennemses af et­hvert medlem, der eventuelt skal skrive under på en erklæring om, at indholdet ikke må refereres uden for fore­nin­gen.

16. Information og kommunikation
Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herun­der især takster, programmer, rettigheder og pligter på en hjemmeside, som forenin­gen driver.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmer, der ønsker at modtage så­danne.

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig medde­lelse.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjem­meside og information til medlemmerne.

17. Administration og medhjælp
Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med informa­tion, vedligeholdelse af anlægget, administration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgi­veransvar m.m.

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver.

18. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dags­orden, tid og sted samt regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år eller med oplysning om, hvor og hvornår dette er frem­lagt.

Stk. 4. Indkaldelse skal ske skriftligt ved annoncering i en lokal avis, samt eventuelt udsendelse af e-mail til med­lemmer. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjem­meside, skal indkaldelsen gengives på disse.

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen eller hjemmesiden, hvis foreningen driver en sådan.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde føl­gende punkter:
1. Valg af referent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
3. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
6. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før ge­neralforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

19. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som anført i § 18, stk. 4.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum inde­holde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.
4. Eventuelt

20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af diri­genten.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til for­eningen, kan ikke stemme.

Stk. 4. Udgået.

Stk. 5. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.

Stk. 6. Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun af­give 1 stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsom­råde.

Stk. 7. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et – andet medlem.

Stk. 8. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 7 nævnte be­stemmelser over­­holdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrel­sen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

21. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære ge­neralforsamling, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlem­mer er på valg i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øv­rige poster mel­lem sig: Kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent, tilsynsførende med tekniske anlæg og an­svarlig for information og hjemmeside (webmaster).

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til generalfor­samlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget af en generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsens protokol medbringes på generalforsamlingen, hvor den på forlan­gende forevises for dirigenten. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne har ikke adgang til at læse beslutninger, der vedrører personlige eller fortrolige forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i ge­neralforsamlingens godkendelse af dette.

Stk. 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og i FDA, Forenede Danske An­tenneanlæg.

22. Tegning
Foreningen tegnes af formanden eller i hans fravær af næstformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne foreningen på særlige om­råder, der er nærmere præciseret i bestyrelsesprotokollen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgå­else af administra­tionsaftaler.

23. Økonomi
Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de lø­bende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale.

Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres på en eller flere driftskonti, der sikrer likvi­ditet til at be­tale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulige forrentning i en so­lid bank eller i statsobligationer.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. For­eningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen no­gen personlig hæftelse.

Stk. 5. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser

24. Økonomisk forvaltning
Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og fører derfor en fortegnelse over de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg, herunder de reparationer og opgraderinger, der er foretaget i anlægget, her­under tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer m.m. Denne dokumentation må ikke makuleres før den pågældende del af anlægget er gået ud af drift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter foreningen til at betale et be­løb, når aftalen ophører.

Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget.

Stk. 5. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnska­bet, såfremt de scannes eller på anden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet.

Stk. 6. Regnskaberne opbevares mindst 5 år og bør i digitaliseret form opbevares så længe regnskabet indeholder dispositioner, der har betydning for dokumentation af foreningens anlæg.

25. Forsikring
Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstat­nings­an­svar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

26. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Dog år 2019 1. april til 31. december.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen så betids, at det kan fore­lægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af en revisor, der sikrer, at de regnskabsmæssige dispositioner og bogføringssystemet er i orden. Revisoren skal ligeledes gennemgå og udtale sig om foreningens forsikringsdækning. Revisoren forsyner regnskabet med en påtegning.

27. Vedtægtsændringer og foreningsophør
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

Stk. 2. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Stk. 4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. december 2014
Dirigent (dato/underskrift): ________________________________________________________
Referent (dato/underskrift): _______________________________________________________
Formand (dato/underskrift): _______________________________________________________

Vedtægter rettet efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2016
Dirigent (dato/underskrift): ________________________________________________________
Referent (dato/underskrift): _______________________________________________________
Formand (dato/underskrift): _______________________________________________________

Vedtægter rettet efter vedtagelse på generalforsamling den 9. maj 2019
Dirigent (dato/underskrift): ________________________________________________________
Referent (dato/underskrift): _______________________________________________________
Formand (dato/underskrift): ______________________________________________________

ofte stillede spørgsmål

Har foreningens internet noget med fiber at gøre?

Løgstør Net leverer Internet via samme kabelnet, som har været I byen I mere end 30 år. Fibernettet er en konkurrent til byens eget netværk. Som kunde hos Løgstør Net støtter du lokalt og medvirker til at sikre billigere Internet i byen på sigt.

Hvilke betalingsformer er mulige?

Løgstør Net tilbyder årlig, halvårlig, kvartårlig og månedsvis betaling. Der forekommer intet betalingsgebyr ved PBS- eller kortbetaling med mindre man har valgt månedsvis betaling. Foreningen kommer ligeledes til at tilbyde betaling via Dankort og Mobilepay.

Hvem laver service i byen efter skiftet?

Løgstør Net har indgået aftale om service med firmaet KK-Partner, som er en stor aktør i antenneforenings-branchen. Løgstør Net vil tilbyde en service, som på flere punkter overstiger den fra Stofa.

Hvad er det der ASOM Net egentligt for noget?

ASOM Net er en paraplyorganisation, og har dermed ikke egne aktive kunder. ASOM Net leverer udelukkende Internet og Tv-signaler til Antenne- og boligforeninger. ASOM Net forsyner mere en 75.000 tilfredse medlemmer i forskellige dele af landet, og der kommer konstant nye til. På tidspunktet for Løgstør Nets indlemmelse i ASOM Net pågik der forhandling med hele ni forskellige stofa antenne- foreninger.