Referat fra generalforsamling
Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00
på Løgstør Parkhotel.

I alt mødte 55 stemmeberettigede medlemmer op. 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

 1. Valg af dirigent 
  Mogens Kjær er valgt til dirigent. 
  Han konstaterede at generalforsamling var lovligt varslet i henhold til vedtægter. 
 2. Valg af referent 
  Referent: Kenneth Kajberg 
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  Formanden Tom Larsen fremlagde beretning for året
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen 
  Intet at bemærke. 
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  Jens Hedegård gennemgik regnskabet for 2022, som for første gang kommer ud med et negativt regnskab. Der henvises i øvrigt til selve regnskabet for detaljer.
  Regnskabet blev godkendt. 
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
  Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 18. februar 2023
  1. Forslag til vedtægtsændring: Foreningens navn ændres fra ”Løgstør Kabel-TV” til ”Løgstør Net”
   Vedtaget med fuld tilslutning. 
  2. Forslag: Kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter. 
   Gebyrer drøftes og vedtages som følger: 
   Gebyr hvis ikke tilmeldt PBS = 30 kr.  
   Gebyr ved valg af månedsopkrævning via PBS = 10 kr.
   Rykkergebyr = 100 kr. 
   Afbrydelse ved restance = 500 kr.
   Gentilslutning ved restance = 500 kr.
   Pakkeskift = 250 kr.  
   Gebyr for frakobling (permanent) = 250 kr. 
   Flytning = 250 kr. 
   Manglende returnering af modem = 1500 kr. 
   Vedtaget med fuld tilslutning. 
  3. Forslag: Tilføjelse af SEE til kanaludbuddet.  
   Forslaget er forkastet med stort flertal. 
 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter 
  Budget og kontingent gennemgået af Jens Hedegaard 
  Priser:  
  Pakke 1: 129,- 
  Pakke 2: 449,- 
  Pakke 3: 669,- 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
  På valg er: 
  Tom Larsen 
  Lars-Heine Andersen
  Kenneth Kajberg

  Suppleanter:
  Bjarne Mæng
  Lars Madsen 

  Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleant Bjarne Mæng. Velkommen til Rene Steffensen som suppleant. Bestyrelsen takker Lars Madsen. 
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Genvalg af revisor og revisor suppleant. 
  Claus Bjørnlund 
  Aage Grynnerup 
 10. Eventuelt
  Spørgsmål fra salen: Vedr. antal af udmeldte. Der er udmeldt ca. 300-350 medlemmer.

  Spørgsmål fra salen: Er der problemer med CA-modulerne. Der er ikke problemer med modulerne længere, men foreningen er bekendt med, at visse tv-fabrikater har udvist problemer med at acceptere CA-modulerne.

  Per Ravn gennemgik de nye muligheder efter omlægningen til ASOM Net, herunder Internet, Modem, Sikkerhedspakke, Streaming, IP-Telefoni og Playmaker. (Web-Tv)
  Der er løbende spørgsmål, som Per besvarer uden problemer